L’aigua que consumim a la ciutat de Figueres,

prové de l’Embassament de Boadella‐Darnius, de 62 Hm3 de capacitat

i és transportada fins a L’ETAP a través de dues canonades

de 40 cm de diàmetre cadascuda i 17 km de longitud

 

 

A l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de Figueres,

arriben aquestes dues canonades i donen lloc

a dues línies de potabilització.

En la primera etapa del procés,

té lloc l’addició del primer reactiu, l’ozo, a l’aigua

per tal d’oxidar la matèria orgànica que conté.  

El segon reactiu que s’afegeixa l’aigua

és el PAC (Policlorur d’Alumini) que actua com a coagulant

de la matèria dissolta en l’aigua; és a dir,

l’agrupa en forma de flocs per així facilitar la seva eliminació en etapes posteriors

(separació de fangs)

 

Posteriorment a l’addició i mescla del policlorur

d’alumini, l’aigua és conduïda als floculadors,

on hi ha una agitació lenta per a “engreixar” els flòculs

que s’han format en aquesta primera etapa.

A continuació, l’aigua és conduïda a uns dipòsits anomenats decantadors,

actualment 8 en total (dos d’incorporats recentment), amb la finalitat

d’eliminar per sedimentació el llot o pòsit originat en l’etapa anterior.

L’aigua que prové dels decantadors entra al filtre de carbó activat

granular (CAG)  i s’escola per entremig del filtre de carbó, on quedaran

retingudes les matèries en suspensió en l’aigua que poguessin quedar

de l’etapa anterior i d’altres que contingui l’aigua pel fenomen anomenat d’adsorció.

La desinfecció és l’ultima etapa del procés.

Aquesta té lloc per dos processos:

L’aigua filtrada passa per un reactor de rajos

ultraviolats i posteriorment per addició de clor o hipoclorit sòdic

per assegurar-ne la potabilitat. En aquest punt l’aigua ja és potable, és a dir,

que és apta per al consum humà, i l’aigua és conduïda als tres

dipòsits d’emmagatzematge.

 

Tots aquests tractaments estan automatitzats i controlats per sistemes electrònics anomenats PLC i un programa de control anomenat SCADA.

L’ETAP de Figueres disposa de 3 dipòsits d’emmagatzematge

d’aigua potable d’alta qualitat (provinent del procés de potabilització

de l’aigua). Estan situats, igual que l’ETAP, a la part alta de la ciutat,

per afavorir la distribució de l’aigua per gravetat (pel seu propi pes).

 

 

 

Des dels dipòsits ès distribuida a les aixetes de totes les cases

per mitjà de canonades de diferents diàmetres i materials, on és

consumida per diferents usos: beure, cuinar, higiene, etc.

 

L’aigua arriba des del clavegueram fins a la depuradora, per on passa per molts processos de descontaminació, fins a ser novament 99% neta, i finalment es torna al riu Manol, per que torni de manera natural fins al pantà de Boadella